[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

  • พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
14
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม.
โดย : admin
เข้าชม : 265
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------------------------------------

          ด้วย อาจารย์กมลวรรณ  สังสีแก้ว กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงทำให้กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติว่างลง
          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ
๑.๑  แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ ที่ว่างลงจำนวนหนึ่งคน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ มีดังนี้
(๑) เป็นผู้บริหารประจำวิทยาลัยนานาชาติ หรือ
(๒) เป็นคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ หรือ
(๓) เป็นคณาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชาหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน
๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกเป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในวิทยาลัยนานาชาติ
๑.๔  ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้คณาจารย์ประจำเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือก

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๒.๑ การได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ มีได้ ๒ วิธี คือ
(๑) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(๒) การเสนอชื่อ ให้บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติเสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๒.๒ บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน และเป็นบัตรเลือกสำหรับการเลือกกรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ
๒.๓ การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ คณาจารย์ประจำสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
๒.๔ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ คน
          ** ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓. กำหนดการ
๓.๑ การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
๓.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓.๓ วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๗ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศนี้เท่านั้น
๓.๔ การนับคะแนน นับคะแนน ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๗ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓.๕ ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

***************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติฯ มร.ชม.  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .docx)   

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปแบบ .pdf)   

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 25/เม.ย./2563
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 16/ม.ค./2563
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 9/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 22/ก.ค./2562