[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
25
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดย : admin
เข้าชม : 397
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---------------------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (4) วรรคสอง และวรรคสาม คือ

อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 หรือวันอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถาม ไม่เกิน 15 นาที
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2562

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง  แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---------------------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (2) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (1) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ราย คือ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ


ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
1)  ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

2)  ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

 

***************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

------------------------------------------------------------------

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำข้อคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ
เวลา 10.20 น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา   จำนวน 1 ราย รับฟังคำชี้แจงในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา 10.30 น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
                      โดย   (1)   ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน 30 นาที
                               (2)   อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
                               (3)   อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ” ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย และ                                            หรือ Application “CMRU LIVE”
เวลา 11.00 น. รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                      โดย   (1)   ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ขึ้นบนเวที
                                       (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ)
                               (2) คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ซักถามตามสมควร
                               (3) อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
                               (4) อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การตอบคำถาม”
                                     ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย และหรือ Application “CMRU LIVE”

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

-----------------------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และพิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. การนำเสนอวิสัยทัศน์ จากเดิม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2. การพิจารณาความเหมาะสมและเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จากเดิม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็น วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

-----------------------

          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 9 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

***************************************************************

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) [รูปแบบ .pdf]  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) [รูปแบบ .docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (แบบ 002) [รูปแบบ .pdf]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (แบบ 002) [รูปแบบ .docx]  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) [รูปแบบ .pdf]  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) [รูปแบบ . docx]  

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7/ส.ค./2563
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 25/เม.ย./2563
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 16/ม.ค./2563
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 9/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3/ธ.ค./2562