[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
36
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ปฎิทินภาระงานผู้อำนวยการ
 

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : admin
เข้าชม : 194
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

---------------------------------------------------


          เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ (ข) (๑) คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑  ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘
  ข้อ ๒ การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามประกาศนี้ กำหนดให้มี ๓ ประเภท คือ              
  (๑)  เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือ
  (๒)  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
  (๓)  เป็นผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพนั้น ๆ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญตนด้วยความคิดริเริ่ม และได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างกว้างขวาง
  ข้อ ๓ สาขาวิชาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องเป็นสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
โดยจะระบุชื่อวิชาเอกหรือไม่ระบุก็ได้
  ข้อ ๔ การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องไม่เป็นการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย  หรือ
(๒) เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็นคุณูปการต่อส่วนรวม

ข้อ ๕ การเสนอชื่อ
(๑) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๑) ให้คณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
และต้องเสนอชื่อถึง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน – เวลาราชการ
(๒) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๒) ให้คณะหรือวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เป็นสถาบันหรือสำนัก เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำสถาบันหรือสำนัก แล้วแต่กรณี และต้องเสนอชื่อถึงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน – เวลาราชการ
(๓) การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๒ (๓) ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เสนอชื่อถึงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน – เวลาราชการ
  ข้อ ๖ คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ข้อ ๗ คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ข้อ ๘ กำหนดการและแบบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

 


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

****************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ + กำหนดการเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 22/ก.ค./2562
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. 15/ก.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8/ก.ค./2562
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/เม.ย./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 11/เม.ย./2562