[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2562

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
32
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 550
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----------------------------------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ คือ
          (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
          (๒) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ศรัทธา ในปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๓) มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๔) มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
          (๕) มีสถานภาพทางสังคมที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๖) เป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่

ข้อ ๒  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะนำเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี

ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ คือ 
          (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          (๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) มีสิทธิเสนอชื่อได้คนละ ๑ ชื่อ และให้เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดการเป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

                                                                                                            สายสมร  สร้อยอินต๊ะ
                                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ)
                                                                                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                 ประธานกรรมการ
                                                                                  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกำหนดการ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนบท้ายประกาศฯ  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ สน. ๑) รูปแบบ .docx  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อ ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ สน. ๑) รูปแบบ .pdf  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 16/ม.ค./2563
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 9/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3/ธ.ค./2562
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 22/ก.ค./2562
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. 15/ก.ค./2562