[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โดย : admin
เข้าชม : 1822
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

----------------------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๓) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๕) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ข้อ ๒ วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กระทำด้วยวิธีการเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อ โดยเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(๓) การยื่นใบเสนอชื่อตาม (๒) สามารถกระทำได้ ๒ วิธี ได้แก่
๓.๑ ยื่นด้วยตนเอง ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” และเมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
๓.๒ ยื่นทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับใบเสนอชื่อโดยสมบูรณ์

ข้อ ๓  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

                                                                                                                                   ชาตรี  มณีโกศล
                                                                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
                                                                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                                                                      ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
                                                                                                                       เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

*******************************************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-----------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

          ๑. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ
          ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑)  ให้จัดส่งแบบยืนยันการตอบรับฯ และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยตนเองเท่านั้น ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๒)  ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

                                                                                                                                    ชาตรี  มณีโกศล
                                                                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
                                                                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                                                                      ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
                                                                                                                       เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

--------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

                                                          ชาตรี  มณีโกศล
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
                                                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                           ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
                                                                เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

*******************************************************************************************************

 

ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

 

          ๑. อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ  >>  ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 


          ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง  >>  ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

*******************************************************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

-----------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ

อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถาม ไม่เกิน ๑๕ นาที
  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

                                                                                                                                         ชาตรี  มณีโกศล
                                                                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
                                                                                                         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                                                                           ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
                                                                                                                                เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

*******************************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร word) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร pdf) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร word) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร pdf) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาฯ + กำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  แนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560