[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
โดย : admin
เข้าชม : 604
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

-----------------------------

          ด้วยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งเป็น “คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนหกคนเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประเภทละหนึ่งคน โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ

๑.๑   เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) คือ
๑.๑.๑  ลูกจ้างประจำ  จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๒  พนักงานราชการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน

๑.๒  เป็นการสมัครหรือเสนอชื่อโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท
๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ ได้แก่
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๕  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑.๔  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนเลือก
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๕ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของบุคลากรในแต่ละประเภท มีได้ ๒ วิธี คือ
  ๒.๑.๑  การสมัคร  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
  ๒.๑.๒  การเสนอชื่อ  ให้เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒.๒  บัตรเลือก  ให้เป็นไปตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ประกอบด้วย
   ๒.๒.๑  บัตรเลือกประเภทลูกจ้างประจำ
   ๒.๒.๒  บัตรเลือกประเภทพนักงานราชการ
   ๒.๒.๓  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
   ๒.๒.๔  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
   ๒.๒.๕  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
   ๒.๒.๖  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

๒.๓  การเลือก  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อได้เพียง   หนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย ดังนี้
   ๒.๓.๑  กรณีการเลือกลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๒  กรณีการเลือกพนักงานราชการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๓  กรณีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๔  กรณีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๕  กรณีการเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๖  กรณีการเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทตามข้อ ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๖ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท จำนวน ๑ คน

          ** ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อในแต่ละประเภท จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓.  กำหนดการ

๓.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ  ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๓.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข  ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานคณะกรรมการฯ และให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับมอบไว้กับประธานคณะกรรมการฯ ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย  ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น


๓.๔  การนับคะแนน  นับคะแนน ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓.๕  ประกาศผลการเลือก   ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                                            พรพิมล  วงศ์สุข

                                                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)       
                                                                                                รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๖๐

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกและหมายเลขผู้สมัครคัดเลือก
หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อของบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ประเภท เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเภทที่ ๑  ลูกจ้างประจำ 
          หมายเลข    ๑  นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว

ประเภทที่ ๒  พนักงานราชการ 
          หมายเลข    ๑  นางสาวกัลยกร  สุสิงโสด 

ประเภทที่ ๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ดำเนินการเลือกเพื่อให้ได้จำนวน ๑ คน)
          หมายเลข    ๑  อาจารย์วชิรนนท์  แก้วตาปี
          หมายเลข    ๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี
          หมายเลข    ๓  อาจารย์สุกิจ  ทองแบน

ประเภทที่    ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
          หมายเลข    ๑  นางอุทัยวรรณ  ปันนา

ประเภทที่    ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
          หมายเลข    ๑  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ

ประเภทที่    ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
          หมายเลข    ๑  นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อในประเภทลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวนประเภทละ ๑ คน ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๔ คือ

ประเภทที่ ๑  ลูกจ้างประจำ 
          นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว

ประเภทที่ ๒  พนักงานราชการ 
          นางสาวกัลยกร  สุสิงโสด  

ประเภทที่ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
          นางอุทัยวรรณ  ปันนา

ประเภทที่ ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
          อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ

ประเภทที่ ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
          นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส

          สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ ต่อไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                       ชาตรี  มณีโกศล

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)       
                                                           รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนน
ในการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

-----------------------------

          ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นั้น
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนจากเดิม ศาลาร่มโพธิ์ เป็น ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                            ชาตรี  มณีโกศล

                                                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)      
                                                                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-----------------------------

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดังนี้

          หมายเลข  ๑   อาจารย์วชิรนนท์  แก้วตาปี  ได้  ๒๓   คะแนน
          หมายเลข  ๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี ได้  ๙๘   คะแนน
          หมายเลข  ๓   อาจารย์สุกิจ  ทองแบน   ได้  ๒๘   คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด ๔๔๐  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๘๒ %
บัตรเสีย   ๐  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐   %
บัตรผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน  ๑๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๘.๐๒   %

          ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) จำนวนหนึ่งคน ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๔ คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี

 


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                                                  ชาตรี  มณีโกศล

                                                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)     
                                                                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๖๐

-----------------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ประกาศ
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ดังนี้

          ประเภทที่ ๑  ลูกจ้างประจำ คือ นางเสาร์คำ  เมืองแก้ว
          ประเภทที่ ๒  พนักงานราชการ คือ นางสาวกัลยกร  สุสิงโสด
          ประเภทที่ ๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี  
          ประเภทที่ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คือ นางอุทัยวรรณ  ปันนา
          ประเภทที่ ๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  คือ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ  เรือนคำ
          ประเภทที่ ๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน คือ นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                                                 ชาตรี  มณีโกศล

                                                                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)    
                                                                                                    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

************************************************************************************************************

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนและนับคะแนนในการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๐  

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) (รูปแบบ .pdf)  

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) (รูปแบบ .docx)  

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับ "จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย" **  

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่  ๔๘๘๔/๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่  ๔๘๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560