[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
โดย : admin
เข้าชม : 140
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

-----------------------------

          ด้วยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะบุคคลคณะหนึ่งเป็น “คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนหกคนเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประเภทละหนึ่งคน โดยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ

๑.๑   เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) คือ
๑.๑.๑  ลูกจ้างประจำ  จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๒  พนักงานราชการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๓  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จำนวนหนึ่งคน
๑.๑.๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวนหนึ่งคน

๑.๒  เป็นการสมัครหรือเสนอชื่อโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท
๑.๓  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ ได้แก่
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๕  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑.๔  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิลงคะแนนเลือก
ประเภทที่ ๑ เป็นลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๒ เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๔ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๕ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทที่ ๖ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

๒.๑  การได้มาซึ่งชื่อของบุคลากรในแต่ละประเภท มีได้ ๒ วิธี คือ
  ๒.๑.๑  การสมัคร  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
  ๒.๑.๒  การเสนอชื่อ  ให้เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒.๒  บัตรเลือก  ให้เป็นไปตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ประกอบด้วย
   ๒.๒.๑  บัตรเลือกประเภทลูกจ้างประจำ
   ๒.๒.๒  บัตรเลือกประเภทพนักงานราชการ
   ๒.๒.๓  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
   ๒.๒.๔  บัตรเลือกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
   ๒.๒.๕  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
   ๒.๒.๖  บัตรเลือกประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

๒.๓  การเลือก  ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อได้เพียง   หนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย ดังนี้
   ๒.๓.๑  กรณีการเลือกลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๒  กรณีการเลือกพนักงานราชการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๓  กรณีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๔  กรณีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๕  กรณีการเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ๒.๓.๖  กรณีการเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๔  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทตามข้อ ๒.๓.๑ ถึง ๒.๓.๖ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท จำนวน ๑ คน

          ** ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อในแต่ละประเภท จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓.  กำหนดการ

๓.๑  การสมัครหรือการเสนอชื่อ  ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๓.๒  ประกาศรายชื่อและหมายเลข  ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓.๓  วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานคณะกรรมการฯ และให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อกำกับมอบไว้กับประธานคณะกรรมการฯ ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย  ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น


๓.๔  การนับคะแนน  นับคะแนน ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓.๕  ประกาศผลการเลือก   ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                                            พรพิมล  วงศ์สุข

                                                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)       
                                                                                                รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) (รูปแบบ .pdf)  

ใบสมัครและเสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) (รูปแบบ .docx)  

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับ "จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย" **  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 21/ก.ค./2560
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย 7/ก.ค./2560