[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 - (ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
0
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย : admin
เข้าชม : 1178
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

----------------------------------------------------------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร
การเลือก และการนับคะแนน ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการรับสมัคร
1.1  วัน : วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2560 (ในวันราชการ)
1.2  เวลา :  08.30 – 16.30 น.
1.3  สถานที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

2. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือก
2.1  วัน : วันที่ 1 ธันวาคม 2560
2.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี
         

          ** สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้ผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานอนุกรรมการฯ และให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับประธานอนุกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
 

2.4  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.5 กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนด
ให้มีการเลือก ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

3. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการนับคะแนน
3.1  วัน : วันที่ 1 ธันวาคม 2560
3.2  เวลา :  15.00 น.  เป็นต้นไป
3.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี

4.  กำหนดการและขั้นตอน เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

*****************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับเลือกและหมายเลขผู้สมัครรับเลือก ดังนี้

          หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล

          หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์

          หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ลีฬหเกรียงไกร

          หมายเลข 4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง

          หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธุ์  ใจหล้า

          หมายเลข 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ

          หมายเลข 7 อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์

          หมายเลข 8 อาจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง 

          หมายเลข 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  อาษา

 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

 

                                                                                                                                                ทินกร  นำบุญจิตต์
                                                                                                                                              (นายทินกร  นำบุญจิตต์)
                                                                                                                            ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                                 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                                                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                                                           ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

*****************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

-------------------------------

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

          หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล  ได้   54   คะแนน
          หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์  ได้   53  คะแนน
          หมายเลข 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ลีฬหเกรียงไกร ได้   44   คะแนน
          หมายเลข 4  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง  ได้    3   คะแนน
          หมายเลข 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธุ์  ใจหล้า  ได้   31  คะแนน
          หมายเลข 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ  ได้   24   คะแนน
          หมายเลข 7  อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์  ได้   44  คะแนน
          หมายเลข 8  อาจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง  ได้   59  คะแนน
          หมายเลข 9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  อาษา  ได้   52  คะแนน

         

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด  434  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์    
382  คน คิดเป็นร้อยละ  88.02   (ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด)
บัตรเสีย   
4  บัตร คิดเป็นร้อยละ  1.04   (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)
บัตรผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน   
14  บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.66  (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)

 

          ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวนสี่คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง เรียงลำดับตามคะแนนที่ได้รับเลือก มีดังต่อไปนี้

                                    1.  อาจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง    (ได้ 59 คะแนน)
                                    2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล   (ได้ 54 คะแนน)
                                    3.  อาจารย์นิมิต  วุฒิอินทร์     (ได้ 53 คะแนน)
                                    4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  อาษา   (ได้ 52 คะแนน)

          อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี คือ อยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ.  2560

 

                                                                                                                                ทินกร  นำบุญจิตต์
                                                                                                                             (นายทินกร  นำบุญจิตต์)
                                                                                                         ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                              ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                                              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                                       ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

*****************************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 

++ กำหนดการฯ (แนบท้ายประกาศ) ++ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  

 

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001 รูปแบบ .doc) **  

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001 รูปแบบ .pdf) **  

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4190/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือก การนับคะแนน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 16/ม.ค./2562
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. 7/ธ.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561