[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดย : admin
เข้าชม : 237
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

----------------------------------------------------------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร
การเลือก และการนับคะแนน ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการรับสมัคร
1.1  วัน : วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2560 (ในวันราชการ)
1.2  เวลา :  08.30 – 16.30 น.
1.3  สถานที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

2. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือก
2.1  วัน : วันที่ 1 ธันวาคม 2560
2.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี
         

          ** สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้ผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานอนุกรรมการฯ และให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับประธานอนุกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
 

2.4  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.5 กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนด
ให้มีการเลือก ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

3. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการนับคะแนน
3.1  วัน : วันที่ 1 ธันวาคม 2560
3.2  เวลา :  15.00 น.  เป็นต้นไป
3.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี

4.  กำหนดการและขั้นตอน เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

                                                                                                                                                ทินกร  นำบุญจิตต์
                                                                                                                                              (นายทินกร  นำบุญจิตต์)
                                                                                                                            ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                                 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                                                                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                                                           ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

*****************************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 

++ กำหนดการฯ (แนบท้ายประกาศ) ++ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

 

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001 รูปแบบ .doc) **  

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001 รูปแบบ .pdf) **  

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 4190/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือก การนับคะแนน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 21/ก.ค./2560
      การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย 7/ก.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 24/มี.ค./2560