[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 - (ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
0
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม.
โดย : admin
เข้าชม : 992
พุธ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. หลักการและสาระสำคัญ

๑.๑ เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๗ คน เพื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ
(๑) คณะครุศาสตร์  จำนวน ๑ คน
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน ๑ คน
(๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน ๑ คน
(๔) คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน ๑ คน
(๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน
(๖) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  จำนวน ๑ คน
(๗) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จำนวน ๑ คน

๑.๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ มีดังนี้
(๑) เป็นผู้บริหารประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น หรือ
(๒) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และต้องดำรงตำแหน่งวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ หรือ
(๓) เป็นคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น และมีประสบการณ์บริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชา หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และ
(๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภาวิชาการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตน

๑.๓ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกเป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัยนั้น

๑.๔ ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้คณาจารย์ประจำเลือกผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือก

๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

๒.๑ การได้มาซึ่งชื่อของผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย มีได้ ๒ วิธี คือ
(๑) การสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(๒) การเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อได้คนละหนึ่งชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๒.๒ บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องให้มีช่องทำเครื่องหมายสำหรับ ผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน และเป็นบัตรเลือกสำหรับการเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย รวม ๗ ประเภท
๒.๓ การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งหมายเลข การเลือกให้กระทำโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย คือ คณาจารย์ประจำในสังกัดของคณะหรือวิทยาลัยนั้น
๒.๔ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน

          ** ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้รับการเสนอชื่อในแต่ละคณะหรือวิทยาลัย จำนวน ๑ คน ให้ผู้นั้นเป็น ผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

๓. กำหนดการ

๓.๑ การสมัครหรือการเสนอชื่อ ให้ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ในวันราชการ)
๓.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓.๓ วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสนาม ภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดี
          ** ยกเว้น สำหรับกรณีการเลือกในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

          กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศนี้เท่านั้น
๓.๔ การนับคะแนน นับคะแนน ณ บริเวณสนามภายในจตุราคาร ด้านอาคารสำนักงานอธิการบดีวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ยกเว้น กรณีการเลือกในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นับคะแนนในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

๓.๕ ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

 

 

*********************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ดังนี้

๑. คณะครุศาสตร์
หมายเลข ๑  อาจารย์สาโรช  สอาดเอี่ยม
หมายเลข ๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ  อุทธโยธา
หมายเลข ๓  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง

๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หมายเลข ๑  อาจารย์เบญจมาศ  สันต์สวัสดิ์

๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข ๑  อาจารย์ ดร.ดุษฎี  รังษีชัชวาล

๔. คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข ๑  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย

๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข ๑  อาจารย์วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์

๖. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หมายเลข ๑  อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ

๗. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
หมายเลข ๑  อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

          อนึ่ง การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย อันประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มีผู้สมัครและเป็นผู้มีคุณสมบัติรับเลือกในแต่ละคณะหรือวิทยาลัยดังกล่าว จำนวน ๑ คน จึงทำให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมสภาวิชาการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  ข้อ ๒.๔

          ทั้งนี้ กรณีคณะครุศาสตร์ กำหนดให้ลงคะแนนเลือกในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๓ และ ๓.๔

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

*********************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ ของคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

*********************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือก
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น 
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดังนี้

           หมายเลข ๑ อาจารย์สาโรช  สะอาดเอี่ยม   ได้ ๒๙ คะแนน

           หมายเลข ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ  อุทธโยธา  ได้ ๑๙ คะแนน

           หมายเลข ๓  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ยอดคำแปง  ได้ ๑๐ คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด ๖๕ คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๙๒.๓๑ (ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด)
บัตรผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน ๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ   ๓.๓๓ (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์)
บัตรเสีย     - บัตร คิดเป็นร้อยละ       - (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์)

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

*********************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------

          เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
          บัดนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้

๑. อาจารย์สาโรช  สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์เบญจมาศ  สันต์สวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. อาจารย์ดุษฎี  รังษีชัชวาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ  มงคลสมัย คณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. อาจารย์พุทธชาติ  ยมกิจ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๗. อาจารย์ ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                            พรพิมล  วงศ์สุข
                                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารยพรพิมล  วงศ์สุข)
                                                                                รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำฯ  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (word)  

ใบสมัครและ/หรือใบเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภาวิชาการซึ่งเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (pdf)  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือก กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ฯ 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 16/ม.ค./2562
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. 7/ธ.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561