[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
โดย : admin
เข้าชม : 1050
ศุกร์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (4) วรรคสอง และวรรคสาม คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถาม ไม่เกิน 15 นาที

  
ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560
  

                                                                                                                        บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

                                                                                                             (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

                                                                                       ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                                                 ประธานกรรมการ

                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

                                                                                               ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (2) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th และ www.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2560
   

                                                                                                                        บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

                                                                                                             (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

                                                                                       ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                                                 ประธานกรรมการ

                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

                                                                                               ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

***************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (1) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 ราย คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าว ดำเนินการดังนี้
     1ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
     2นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2560
    

                                                                                                                        บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

                                                                                                             (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

                                                                                       ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                                                 ประธานกรรมการ

                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

                                                                                               ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

***************************************************************

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------

เวลา 09.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำข้อคำถามที่ใช้สำหรับถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ
เวลา 09.20 น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล รับฟังคำชี้แจงในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

เวลา 09.30 น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
  โดย   (1)   ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน 30 นาที
           (2)   อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
           (3)   อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ”ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย 
และหรือ Application “CMRU LIVE”

เวลา 10.00 น. รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
  โดย   (1)   ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ขึ้นบนเวที (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ)
           (2)  คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้
           (3) อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังได้
           (4)   อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การตอบคำถาม” ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย และหรือ Application “CMRU LIVE”

 

***************************************************************

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

-------------------------------------------------

          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 9 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                                           

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
     

                                                                                                                        บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

                                                                                                             (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

                                                                                       ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                                                 ประธานกรรมการ

                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

                                                                                               ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

***************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) word  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 001) pdf  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (แบบ 002) word  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (แบบ 002) pdf  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) word  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ 003) pdf  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560