[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 - (ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
0
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หมวดหมู่ : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย
โดย : admin
เข้าชม : 574
ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย
เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย
พ.ศ. ๒๕๖๐

-----------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 

ข้อ ๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งหน้าที่การงานหรือประสบการณ์การทำงาน  ดังนี้
  (๑)  การศึกษา
  (๒)  มนุษยศาสตร์
  (๓)  สังคมศาสตร์
  (๔)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (๕)  กฎหมาย
  (๖)  การงบประมาณและการเงิน
  (๗)  การบริหารงานบุคคล
  (๘)  การปกครองส่วนท้องถิ่น
  (๙)  การศาสนา
  (๑๐)  ศิลปะและวัฒนธรรม
  (๑๑)  ด้านอื่น ๆ

 

ข้อ ๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖  คือ
  (๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
  (๒) มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  (๓) ดำรงตำแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
  (๔) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ตามสมควร


ข้อ ๓  กำหนดการและวิธีการได้มา
  วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และ ประธานกรรมการ -
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
(๕) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


     **  โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าวสามารถเสนอชื่อได้คนละ ๑ ชื่อ และให้เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                                                                    พรพิมล  วงศ์สุข
                                                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)
                                                                                       รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                                                                                            ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ + กำหนดการเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (pdf) 

แบบประมวลประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (word)  

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร - เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 16/ม.ค./2562
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. 7/ธ.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 23/ส.ค./2561
      การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6/ส.ค./2561
      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561