[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย : admin
เข้าชม : 972
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการรับสมัคร
1.1  วัน : วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (ในวันราชการ)
1.2  เวลา :  08.30 – 16.30 น.
1.3  สถานที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

2. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือก
2.1  วัน : วันที่ 21 เมษายน 2560
2.2  เวลา :  09.00 – 15.00 น.
2.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี
          **  สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนให้ผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับประธานอนุกรรมการฯ และให้ประธานอนุกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก  ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับประธานอนุกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้ประธานอนุกรรมการฯ  ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.4  ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก              ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.5 กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือก ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

3. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการนับคะแนน
3.1  วัน : วันที่ 21 เมษายน 2560
3.2  เวลา :  15.00 น.  เป็นต้นไป
3.3  สถานที่ : บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี

4.  กำหนดการและขั้นตอน เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้

 

 

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2560

 

 

                                                                                                              บุญรัตน์  วงศ์ใหญ่
                                                                                                          (นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่)
                                                                                      ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                            ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                      ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

*****************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

-------------------------------

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 19 เมษายน 2560 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล  ได้  180  คะแนน
หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  กิจจนศิริ  ได้  132  คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด  426  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ     345  คน คิดเป็นร้อยละ  80.99   (ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด)
บัตรเสีย    1  บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.29   (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)
บัตรผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน     32  บัตร คิดเป็นร้อยละ   9.28   (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)

 

          ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคหนี่ง คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล

 

          อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไปและจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เมษายน  พ.ศ.  2560

 

 

                                                                                                             บุญรัตน์  วงศ์ใหญ่
                                                                                                          (นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่)
                                                                                      ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                            ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                      ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

*****************************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

++ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (แนบท้ายประกาศฯ) ++ 

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001) **

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือกฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ  

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 925/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับสมัคร และประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือก การนับคะแนน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560