[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย : admin
เข้าชม : 1335
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

-----------------------


          เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 9 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

 


                                                                                                                            วรรณวดี ม้าลำพอง

                                                                                                             (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง)
                                                                                                      ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                                ประธานกรรมการ
                                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
                                                                                                                      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

*****************************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

                        ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

                        อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

                        ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

                        ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 001 (word) 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 001 (pdf) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา *แบบ 002 (word) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา *แบบ 002 (pdf) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 003 (word) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 003 (pdf) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2559

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 21/ก.ค./2560