[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : admin
เข้าชม : 1240
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
A- A A+
        

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------

 

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 9 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ  ณ  วันที่  12  มกราคม  พ.ศ.  2560

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             บุญรัตน์  วงศ์ใหญ่

                                                                                                                             (นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่)
                                                                                                       ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                                                  ประธานกรรมการ
                                                                                                               คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
                                                                                                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

*****************************************************************************

 

ประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

                          อ.ภัทรกมล รักสวน >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

                          ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

                          ผศ.สัญญา สะสอง >> ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ 

 

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการ การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง แนวทางการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 001 (word) 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 001 (pdf) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ *แบบ 002 (word) 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ *แบบ 002 (pdf) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 003 (word) 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ 003 (pdf) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560