[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย : admin
เข้าชม : 953
ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
A- A A+
        

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

------------------------


          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือกและการนับคะแนน ดังนี้


1. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการรับสมัคร
1.1 วัน : วันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2559 (ในวันราชการ)
1.2 เวลา : 08.30 – 16.30 น.
1.3 สถานที่ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


2. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือก
2.1 วัน : วันที่ 12 กันยายน 2559
2.2 เวลา : 09.00 – 15.00 น.
2.3 สถานที่ : บริเวณสนามภายในจตุราคาร
          ** ยกเว้นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ใช้สิทธิเลือก ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้รับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกมอบไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ และให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย

2.4 กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือกและมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึก ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แล้วมอบซองปิดผนึกนั้นไว้กับเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทางไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ลงชื่อกำกับซองไว้ด้วย
2.5 กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างการลาหรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยในวันที่กำหนดให้มีการเลือก ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเท่านั้น


3. วัน เวลา และสถานที่สำหรับการนับคะแนน
3.1 วัน : วันที่ 12 กันยายน 2559
3.2 เวลา : 15.00 น. เป็นต้นไป
3.3 สถานที่ : บริเวณสนามภายในจตุราคาร


4. กำหนดการและขั้นตอน เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

 

                                                                                           ทินกร นำบุญจิตต์

                                                                                             (นายทินกร นำบุญจิตต์)

                                                                                             ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                              ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

**************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  หมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

-----------------------------------------------------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับเลือกและหมายเลขผู้สมัครรับเลือก ดังนี้


หมายเลข 1 อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์

หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล

หมายเลข 3 อาจารย์มนัสพันธ์  รินแสงปิน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2559

 

 

                                                                                                     ทินกร นำบุญจิตต์

                                                                                                                             (นายทินกร นำบุญจิตต์)

                                                                                             ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                              ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

**************************************************************************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

-------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 9 กันยายน 2559 สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กันยายน 2559 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          หมายเลข 1 อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์  ได้ 191 คะแนน
          หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล  ได้ 
96  คะแนน
          หมายเลข 3 อาจารย์มนัสพันธ์  รินแสงปิน  ได้ 
52 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด  415  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์   
367  คน คิดเป็นร้อยละ  88.43   (ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมด)
บัตรเสีย  
2  บัตร คิดเป็นร้อยละ    0.54   (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)
บัตรผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน   
26  บัตร คิดเป็นร้อยละ    7.08   (ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ)

          ดังนั้น ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคหนี่ง คือ

 

อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์

 

อนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 เป็นต้นไปและจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คืออยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2559

 

                                                                                                                                ทินกร นำบุญจิตต์

                                                                                                                             (นายทินกร นำบุญจิตต์)

                                                                                                        ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
                                                                                                            ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก
                                                                                                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
                                                                                                                      ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

**************************************************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  คุณสมบัติ แบบการสมัคร และการกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้มีสิทธิเลือก การเลือก และการนับคะแนน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง   

ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่่ (แบบ คลกส.001)**

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560