[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ

หมวดหมู่ : รับสมัคร/เสนอชื่อ
เรื่อง : การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
เข้าชม : 2809
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
A- A A+
        

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
----------------------

          เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความใน มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่ ขั้นตอน วัน/เดือน/ปี สถานที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น ๒
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ
๒.๑ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา
อธิการบดี
๒.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี
๒.๔ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๕ แบบการสมัคร แบบการเสนอชื่อ
และแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตามแบบ คสอ.๐๐๑ ถึง แบบ คสอ.๐๐๗)
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
- ที่เวบไซต์ของ สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย
www.council.cmru.ac.th
- สื่อสารมวลชนทั่วไป
เช่น หนังสือพิมพ ์ วิทยุ เป็นต้น
การสมัคร
๓.๑ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ให้ยื่นใบสมัครตามแบบ คสอ.๐๐๑
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓.๒ กรณีส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ส่งใบสมัครตามแบบ คสอ.๐๐๑
ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี” สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๓๐๐ โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์
ประทับตรา เป็นวันยื่นใบสมัครและต้องส่งถึง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาได้รับใบสมัคร
โดยสมบูรณ์
๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การเสนอชื่อ
๔.๑ การเสนอชื่อโดยบุคคล
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิเสนอชื่อ
ได้คนละหนึ่งชื่อ โดยให้เสนอชื่อต่อส่วนราชการ
หรือหน่วยงานภายในที่ตนเองสังกัด และต้อง
ยื่นใบเสนอชื่อตามแบบ คสอ.๐๐๒ ด้วยตนเอง
โดยใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานภายใน”
ที่ตนเองสังกัด
(๒) บุคคลในท้องถิ่น ให้ยื่นใบเสนอชื่อตาม
แบบ คสอ.๐๐๓ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
“ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี”
๔.๒ การเสนอชื่อโดยส่วนราชการ
และหน่วยงานภายใน ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานภายใน จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
รับใบเสนอชื่อจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยให้บันทึกการรับใบเสนอชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามแบบ คสอ.๐๐๔
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการเปิดซองเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อทุกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหา
(๓) เมื่อได้รวบรวมรายชื่อตาม (๒) เสร็จแล้ว
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกรายชื่อ
พร้อมทั้งเอกสารการเสนอชื่อทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการสรรหาตามแบบ คสอ.๐๐๕
และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงถือว่าคณะกรรมการ
สรรหาได้รับใบเสนอชื่อโดยสมบูรณ์
๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)
ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกลั่นกรอง
ให้เหลือจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ คน
และไม่เกิน ๑๒ คน
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
สอบถามผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อให้ยืนยัน
การตอบรับและจัดทำเอกสารส่งให้ประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๑ ชุด
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๒ ส่วน คือ
๖.๑ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทาง
การบริหารมหาวิทยาลัย
๖.๒ แนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

(ในวันและเวลาราชการ)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ ์ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน ์ฯ
ของผู้ตอบรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี
๕ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
- ที่เวบไซต์ของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
www.council.cmru.ac.th
ผู้ตอบรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีเสนอวิสัยทัศน ์ แนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย และแนวทางการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยอนุญาต
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่น
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมรับฟังได้
๘ กันยายน ๒๕๕๙ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
คัดเลือกให้ เหลือผู้ สมควรดำรงตำแหน่ งอธิ การบดี
จำนวน ๕ คน
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
๑๐ นำเสนอผลการสรรหาอธิการบดี
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก
ให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

๑๐.๑ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
นำเสนอราย ชื่อตามมติของคณะกรรมการสรรหา
พร้อมรายละเอียดและความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี
๑๐.๒ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
และแนวทางในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑๐.๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ได้
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

***************************************

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาความเหมาะสมแล้วดำเนินการสอบถามผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองจำนวน ๘ ราย โดยให้ตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้ผู้นั้นจัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันนั้น
          บัดนี้ มีผู้ยืนยันการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ครบถ้วน จำนวน ๕ ราย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ (๒)  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕ ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

 

๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร


๒. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  พงค์พิชญามาตย์  


๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย   


๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์   


๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา

 

          ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง ๕ ราย นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

          สำหรับประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาแต่ละราย เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

*****************************************************************************

 

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๕ ราย รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  -   รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
                            โดย   (๑) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ คนละไม่เกิน ๓๐ นาที
                                     (๒) อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังได้
                                     (๓) อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ” ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยได้
เวลา ๑๒.๓๐ น.  -   จัดทำข้อคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ
เวลา ๑๓.๓๐ น.  -   รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
                             โดย   (๑) ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง ๕ คน ขึ้นบนเวทีเพื่อตอบคำถามพร้อมกัน
                             (ดำเนินรายการโดย นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่ ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี)
                                      (๒) คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจัดเตรียมไว้
                                      (๓) อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังได้
                                      (๔) อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณ “การตอบคำถาม” ไปยังโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยได้

 

 

*****************************************************************************

 

ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

และแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

 

     ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ
     ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  พงค์พิชญามาตย์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ
     รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์ ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ

 

*****************************************************************************

 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง รายชื่อส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ คสอ.๐๐๑)  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๒)  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยบุคคลในท้องถิ่น) (แบบ คสอ.๐๐๓)  

แบบบันทึกการเสนอชื่อโดยบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บุคลากรของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๔)  

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย) (แบบ คสอ.๐๐๕)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำหรับผู้สมัคร) (แบบ คสอ.๐๐๖)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำหรับผู้เสนอชื่อ) (แบบ คสอ.๐๐๗)  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

----- ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง -----

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
  

รับสมัคร/เสนอชื่อ5 อันดับล่าสุด

      การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/มี.ค./2561
      การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 16/ม.ค./2561
      รับสมัคร/เสนอชื่อ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 1/ธ.ค./2560
      การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 9/พ.ย./2560
      เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. 18/ต.ค./2560