[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
36
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ปฎิทินภาระงานผู้อำนวยการ
 

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ( 368 / )
    

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคค

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
15/ก.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากวิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. ( 84 / )
    

ด้วย อาจารย์กมลวรรณ  สังสีแก้ว กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากวิทยาลัยนานาชาติ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงทำให้กรรมการสภาวิชาการที่แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากว

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
8/ก.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 245 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
25/เม.ย./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 194 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 256๑ เป็นไปตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขา

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11/เม.ย./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ( 361 / )
    

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
14/มี.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 461 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้อ

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
11/มี.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( 429 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวย

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
11/มี.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ( 441 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
23/ม.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 512 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16/ม.ค./2562 : รับสมัคร - เสนอชื่อ
การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ( 318 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ส

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>