[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2561 - (ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ปฎิทินภาระงานผู้อำนวยการ
 


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
• แก้ไขคำสั่ง  วันที่ออกคำสั่ง [ 06 มี.ค. 2562 ]
รับสมัคร/เสนอชื่อ
14 โดย : admin
14/มี.ค./2562       
4 stars ( 4 / 1 )
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ( 118 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้อ อ่านต่อ....

11 โดย : admin
11/มี.ค./2562       
4 stars ( 4 / 1 )
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( 124 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวย อ่านต่อ....

ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                 09 มกราคม 2562
09.30 น.
2
                 06 กุมภาพันธ์ 2562
09.30 น.
3
                 06 มีนาคม 2562
09.30 น.
4
                 03 เมษายน 2562
09.30 น.
5
                 01 พฤษภาคม 2562
09.30 น.
6
                 05 มิถุนายน 2562
09.30 น.
7
                 03 กรกฎาคม 2562
09.30 น.
8
                 07 สิงหาคม 2562
09.30 น.
9
                 04 กันยายน 2562
09.30 น.
10
                 02 ตุลาคม 2562
09.30 น.
11
                 06 พฤศจิกายน 2562
09.30 น.
12
                 04 ธันวาคม 2562
09.30 น.
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (6 มี.ค. 2562)
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจ