[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2561

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2561

เมนูหลัก
   หน้าแรก
   สภามหาวิทยาลัย
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
10
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
• แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  วันที่ออกคำสั่ง [ 24 ต.ค. 2561 ]
รับสมัคร/เสนอชื่อ
23 โดย : admin
23/ส.ค./2561       
5 stars ( 5 / 1 )
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ( 660 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ...

อ่านต่อ....
6 โดย : admin
6/ส.ค./2561       
5 stars ( 5 / 1 )
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 386 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ อ่านต่อ....

ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
                 10 มกราคม 2561
10.00 น.
2
                 07 กุมภาพันธ์ 2561
09.30 น.
3
                 19 กุมภาพันธ์ 2561
09.30 น.
4
                 07 มีนาคม 2561
09.30 น.
5
                 04 เมษายน 2561
09.30 น.
6
                 02 พฤษภาคม 2561
09.30 น.
7
                 10 พฤษภาคม 2561
09.30 น.
8
                 06 มิถุนายน 2561
09.30 น.
9
                 14 มิถุนายน 2561
09.30 น.
10
                 15 มิถุนายน 2561
09.30 น.
11
                 04 กรกฎาคม 2561
09.30 น.
12
                 24 กรกฎาคม 2561
09.30 น.
13
                 08 สิงหาคม 2561
09.30 น.
14
                 05 กันยายน 2561
09.30 น.
15
                 26 กันยายน 2561
09.30 น.
16
                 03 ตุลาคม 2561
09.30 น.
17
                 24 ตุลาคม 2561
09.30 น.
18
                 07 พฤศจิกายน 2561
09.00 น.
19
                 18 พฤศจิกายน 2561
13.00 น.
20
                 05 ธันวาคม 2561
09.00 น.
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 (24 ต.ค. 2561)
จดหมายข่าว
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ
แบบประเมินความพึงพอใจ