[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
• แต่งตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  วันที่ออกคำสั่ง [ 20 ก.ย. 2560 ]
รับสมัคร
9 โดย : admin
9/พ.ย./2560       
5 stars ( 5 / 1 )
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ( 238 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจาร อ่านต่อ....

18 โดย : admin
18/ต.ค./2560       
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ จากแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ของ มร.ชม. ( 369 / )
    

เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ...

อ่านต่อ....
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
    11 มกราคม 2560
13.00 น.
2
    01 กุมภาพันธ์ 2560
09.30 น.
3
    08 กุมภาพันธ์ 2560
09.30 น.
4
    01 มีนาคม 2560
09.30 น.
5
    15 มีนาคม 2560
13.00 น.
6
    05 เมษายน 2560
09.30 น.
7
    03 พฤษภาคม 2560
09.30 น.
8
    17 พฤษภาคม 2560
09.00 น.
9
    07 มิถุนายน 2560
09.30 น.
10
    21 มิถุนายน 2560
13.30 น.
11
    05 กรกฎาคม 2560
09.30 น.
12
    02 สิงหาคม 2560
09.30 น.
13
    06 กันยายน 2560
09.30 น.
14
    20 กันยายน 2560
09.30 น.
15
    04 ตุลาคม 2560
09.30 น.
16
    05 พฤศจิกายน 2560
13.00 น.
17
    06 ธันวาคม 2560
09.30 น.
สนทนา กับ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (4 ต.ค. 2560)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ