[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
รับสมัคร
24 โดย : admin
24/มี.ค./2560       
5 stars ( 5 / 1 )
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( 491 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจา อ่านต่อ....

13 โดย : admin
13/ม.ค./2560       
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ( 1062 / )
    

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไป
ตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่ง อ่านต่อ....

ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
    11 มกราคม 2560
13.00 น.
2
    01 กุมภาพันธ์ 2560
09.30 น.
3
    08 กุมภาพันธ์ 2560
09.30 น.
4
    01 มีนาคม 2560
09.30 น.
5
    15 มีนาคม 2560
13.00 น.
6
    05 เมษายน 2560
09.30 น.
7
    03 พฤษภาคม 2560
09.30 น.
8
    17 พฤษภาคม 2560
09.00 น.
9
    07 มิถุนายน 2560
09.30 น.
10
    05 กรกฎาคม 2560
09.30 น.
11
    02 สิงหาคม 2560
09.30 น.
12
    06 กันยายน 2560
09.30 น.
13
    04 ตุลาคม 2560
09.30 น.
14
    01 พฤศจิกายน 2560
09.30 น.
15
    06 ธันวาคม 2560
09.30 น.
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 (3 พ.ค. 2560)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ