[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
เอกสารเผยแพร่ - ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ


ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
คำสั่ง ที่ผ่านสภาฯ ล่าสุด !!
รับสมัคร
23 โดย : admin
23/มี.ค./2561       
4 stars ( 4 / 1 )
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 627 / )
    

เพื่อให้การดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขา อ่านต่อ....

16 โดย : admin
16/ม.ค./2561       
4 stars ( 4 / 1 )
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ( 1704 / )
    

เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ...

อ่านต่อ....
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
    10 มกราคม 2561
10.00 น.
2
    07 กุมภาพันธ์ 2561
09.30 น.
3
    19 กุมภาพันธ์ 2561
09.30 น.
4
    07 มีนาคม 2561
09.30 น.
5
    04 เมษายน 2561
09.30 น.
6
    02 พฤษภาคม 2561
09.30 น.
7
    10 พฤษภาคม 2561
09.30 น.
8
    06 มิถุนายน 2561
09.30 น.
9
    14 มิถุนายน 2561
09.30 น.
10
    15 มิถุนายน 2561
09.30 น.
11
    04 กรกฎาคม 2561
09.30 น.
12
    01 สิงหาคม 2561
09.30 น.
13
    05 กันยายน 2561
09.30 น.
14
    03 ตุลาคม 2561
09.30 น.
15
    07 พฤศจิกายน 2561
09.30 น.
16
    05 ธันวาคม 2561
09.30 น.
สนทนา กับ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 (6 มิ.ย. 2561)
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
งานประกันคุณภาพ