[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563

  • การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563

  • การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานฯ ของ ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีฯ

เมนูหลัก
บริการระบบสารสนเทศ
ระบบแจ้งเตือนการหมดวาระ

จำนวนกรรมการที่ใกล้หมดวาระ
29
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
แบบประเมินความพึงพอใจ

 
รับสมัคร/เสนอชื่อ
7 โดย : admin
7/ส.ค./2563
5 stars ( 5 / 2 )


        การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 3673 )    

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความใน มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการ

-------------------------------------------------
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
               17 มกราคม 2563
09.30 น.
2
                7 กุมภาพันธ์ 2563
09.30 น.
3
                6 มีนาคม 2563
09.30 น.
4
                14 เมษายน 2563
10.00 น.
5
                29 พฤษภาคม 2563
10.00 น.
6
                5 มิถุนายน 2563
09.30 น.
7
                3 กรกฎาคม 2563
09.30 น.
8
                7 สิงหาคม 2563
09.30 น.
9
               26 สิงหาคม 2563
09.30 น.
10
               28 กันยายน 2563
09.30 น.
11
                2 ตุลาคม 2563
09.30 น.
12
                6 พฤศจิกายน 2563
09.30 น.
13
               24 พฤศจิกายน 2563
09.00 น.
14
                21 ธันวาคม 2563
09.00 น.
ตารางการ รับ-ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารแวดวงการศึกษา
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 (6 พ.ย. 2563)
จดหมายข่าวธรรมาภิบาล
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2560)
สารสนเทศภายใน (สสม.)
งานประกันคุณภาพ
กำหนดการ ผอ.สสม.
******************
กำหนดการ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
******************