[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศสำนักงาน

รับสมัคร
22 โดย : admin
22/เม.ย./2558       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ( 67 / )
    

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอ อ่านต่อ....

2 โดย : admin
2/เม.ย./2558       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ( 151 / )
    

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อ่านต่อ....

ข่าวประชาสัมพันธ์
31 โดย : admin
31/มี.ค./2558       
3 stars ( 3 / 1 )
ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำจากคณะหรือวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( 43 / )
    

เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ อ่านต่อ....

6 โดย : admin
6/พ.ย./2557       
5 stars ( 5 / 1 )
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ( 182 / )
    

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

อ่านต่อ....
ลิ้งค์ด่วน
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2558
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
1
    28 มกราคม 2558
09.30 น.
2
    25 กุมภาพันธ์ 2558
13.30 น.
3
    11 มีนาคม 2558
09.30 น.
4
    01 เมษายน 2558
13.00 น.
5
    06 พฤษภาคม 2558
13.00 น.
6
    03 มิถุนายน 2558
13.00 น.
7
    01 กรกฎาคม 2558
13.00 น.
8
    05 สิงหาคม 2558
13.00 น.
9
    02 กันยายน 2558
13.00 น.
10
    07 ตุลาคม 2558
13.00 น.
11
    04 พฤศจิกายน 2558
13.00 น.
12
    02 ธันวาคม 2558
13.00 น.
คู่มือ - พรบ.คอมพิวเตอร์
ประมวลภาพกิจกรรม สสม.
สารสนเทศภายในสำนักงาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ลิ้งค์น่าสนใจ